សេចក្តីផ្តើម; ឆ្នាំទី ១; ឆ្នាំទី ៥២; ឆ្នាំទី ១២៧; ឆ្នាំទី ២១៧; ឆ្នាំទី ២២០; ឆ្នាំទី ២២៨; ឆ្នាំទី ២៤៨; ឆ្នាំទី ២៨៩; ឆ្នាំទី ៣៥៧; ឆ្នាំទី ៤២០; ឆ្នាំទី ៤៣០; ឆ្នាំទី ៤៤០; ឆ្នាំទី ៤៧០; ឆ្នាំទី ៥១៤; ឆ្នាំទី ៥៥០; ឆ្នាំទី ៦២៧; ឆ្នាំទី ៦៣៥; ឆ្នាំទី ៦៣៩; ឆ្នាំទី ៦៦៧; ឆ្នាំទី ៧៦៥; ឆ្នាំទី ៧៨១; ឆ្នាំទី ៨០២; ឆ្នាំទី ៨៦៩; ឆ្នាំទី ៨៧៧; ឆ្នាំទី ៨៨៩; ឆ្នាំទី ៩00; ឆ្នាំទី ៩២៥; ឆ្នាំទី ៩២៨​; ឆ្នាំទី ៩៤១​; ឆ្នាំទី ៩៤៥​; ឆ្នាំទី ៩៦៨​; ឆ្នាំទី ១០០១​; ឆ្នាំទី ១០៤៩​; ឆ្នាំទី ១០៥២​; ឆ្នាំទី ១០៧៩​; ឆ្នាំទី ១០៩០​; ឆ្នាំទី ១១០៩​; ឆ្នាំទី ១១១២​; ឆ្នាំទី ១១១៣​; ឆ្នាំទី ១១៦០​; ឆ្នាំទី ១១៦២​; ឆ្នាំទី ១១៧៧​; ឆ្នាំទី ១២៦៣​; ឆ្នាំទី ១២៦៥​; ឆ្នាំទី ១២០០​; ឆ្នាំទី ១២០១​; ឆ្នាំទី ១២៣៨​; ឆ្នាំទី ១២៥០​; ឆ្នាំទី ១២៨២; ឆ្នាំទី ១៣០០​; ឆ្នាំទី ១៣៥០; ឆ្នាំទី ១៣៥១​; ឆ្នាំទី ១៤០០​; ឆ្នាំទី ១៤៣១​; ឆ្នាំទី ១៤៨៤​; ឆ្នាំទី ១៥១២​; ឆ្នាំទី ១៥៤២​; ឆ្នាំទី ១៥៦៦; ឆ្នាំទី ១៥៨៤; ឆ្នាំទី ១៥៩៤; ឆ្នាំទី ១៥៩៦; ឆ្នាំទី ១៥៩៩; ឆ្នាំទី ១៦០០; ឆ្នាំទី ១៦០៣; ឆ្នាំទី ១៦០៥; ឆ្នាំទី ១៦១៦; ឆ្នាំទី ១៦១៨; ឆ្នាំទី ១៦២៧; ឆ្នាំទី ១៦២៨; ឆ្នាំទី ១៦២៩; ឆ្នាំទី ១៦៣០; ឆ្នាំទី ១៦៣៤; ឆ្នាំទី ១៦៣៥; ឆ្នាំទី ១៦៣៩; ឆ្នាំទី ១៦៤១; ឆ្នាំទី ១៦៤២; ឆ្នាំទី ១៦៥៩; ឆ្នាំទី ១៦៧១; ឆ្នាំទី ១៦៧២; ឆ្នាំទី ១៦៧៣; ឆ្នាំទី ១៦៧៤; ឆ្នាំទី ១៦៧៥; ឆ្នាំទី ១៦៨៨; ឆ្នាំទី ១៦៨៩; ឆ្នាំទី ១៦៩៥; ឆ្នាំទី ១៦៩៩; ឆ្នាំទី ១៧០០; ឆ្នាំទី ១៧០២; ឆ្នាំទី ១៧០៦; ឆ្នាំទី ១៧០៧; ឆ្នាំទី ១៧១២; ឆ្នាំទី ១៧២២; ឆ្នាំទី ១៧២៩; ឆ្នាំទី ១៧៤៧; ឆ្នាំទី ១៧៤៩; ឆ្នាំទី ១៧៥៥; ឆ្នាំទី ១៧៥៦; ឆ្នាំទី ១៧៥៧; ឆ្នាំទី ១៧៥៨; ឆ្នាំទី ១៧៧៥; ឆ្នាំទី ១៧៧៩; ឆ្នាំទី ១៧៨១; ឆ្នាំទី ១៧៩៦; ឆ្នាំទី ១៨០៥; ឆ្នាំទី ១៨០៦; ឆ្នាំទី ១៨៣៤; ឆ្នាំទី ១៨៤០; ឆ្នាំទី ១៨៥១; ឆ្នាំទី ១៨៦៤; ឆ្នាំទី ១៨៥៩; ឆ្នាំទី ១៨៦០; ឆ្នាំទី ១៨៦២; ឆ្នាំទី ១៩០០; ឆ្នាំទី ១៩០៤; ឆ្នាំទី ១៩២៧; ឆ្នាំទី ១៩៤១; ឆ្នាំទី ១៩៥៥; ឆ្នាំទី ១៩៦០; ឆ្នាំទី ១៩៦៧; ឆ្នាំទី ១៩៦៩; ឆ្នាំទី ១៩៧០; ឆ្នាំទី ១៩៧៤; ឆ្នាំទី ១៩៧៥; ឆ្នាំទី ១៩៧៦; ឆ្នាំទី ១៩៧៧; ឆ្នាំទី ១៩៧៩; ឆ្នាំទី ១៩៨០; ឆ្នាំទី ១៩៨២; ឆ្នាំទី ១៩៨៥; ឆ្នាំទី ១៩៨៧; ឆ្នាំទី ១៩៩០; ឆ្នាំទី ១៩៩១; ឆ្នាំទី ១៩៩២; ឆ្នាំទី ១៩៩៣; ឆ្នាំទី ១៩៩៤; ឆ្នាំទី ១៩៩៥; ឆ្នាំទី ១៩៩៦; ឆ្នាំទី ១៩៩៧; ឆ្នាំទី ១៩៩៨; ឆ្នាំទី ១៩៩៩; ឆ្នាំទី ២០០៤; ឆ្នាំទី ២០០៨; ឆ្នាំទី ២០០៩; ឆ្នាំទី ២០១០; ឆ្នាំទី ២០១៤; ឆ្នាំទី ២០១៥; ឆ្នាំទី ២០១៦; ឆ្នាំទី ២០១៧; ឆ្នាំទី ២០១៨;

Tuesday, October 2, 2018

ចលនា ក្បាលខ្លា

ចលនាបេះបោរនៅកម្ពុជារួមមាន៖ ចលនា គឺជា ការធ្វើនយោបាយដោយស្របច្បាប់តាម ច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ តែកាលណា មានអាវុធតែ ១ ដើម ឬ ធ្វើសកម្មភាពដែល ប្រឆាំង  ផ្តួលរដ្ឋាភិបាល ឬ ជា គោលបំណងនៃការធ្វើបដិវត្តន៍ នោះចលនា ទៅជា ចលនាប្រដាប់អាវុធ ឬ ចលនាបដិវត្តន៍ពណ៍។ អ្វីជាចលនាបដិវត្តន៍ពណ៍? ចលនាមួយធ្វើការផ្នែក បរិស្ថាន រិះគន់ រឿងកាប់ព្រៃឈើ រឿងពុករលួយក្នុងស្ថាបនរដ្ឋ នេះជារឿងស្របច្បាប់ តែ BUT ពេលដែលពួកគេរិះគន់ បន្ទាប់អំពាវនាវសុំមហាជន ផ្តួលរំលំរបបនេះ ឬ រដ្ឋាភិបាលនោះ បែបនេះ ហៅថា បដិវត្តន៍ពណ៍ ឬ ចលនាបេះបោរ។
 1. ចលនាកួនខ្មែរ
 2. លនាកុក ស ( សម រង្សី កឹម សុខា និង កុក ស ​នៃយួន សេរី សាសន ចាម កាត់យួន) 
 3. ចលនា ឥស្លាម ថៃ (មានទំនាក់ទំនងជាមួយ ខ្មែរ ឥស្លាម)
 4. ចលនាខ្មែរ ឥស្លាម (សាខា បក្សសង្រ្គោះជាតិ
 5. រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិរទេស
 6. ចលនាថ្មី (សម រង្សី អេង ឆែអៀង មូរ សុខហួរ ជូឡុង ស៊ូម៉ារ៉ា)
 7.  ចលនារំដោះជាតិ ដឹកនាំ ដោយ សម រង្សី កឹម សុខា
 8. ចលនាក្បាលខ្លា(ចលនាកងទ័ពក្បាលខ្លា ដឹកនាំ ដោយ សោម ឯក និង ស សាម៉ុន)
 9. ចលនាសង្រ្កៅះជាតិ
 10. ចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ (ដឹកនាំ ដោយ សួន សេរីរដ្ឋា)
 11. ចលនាកងទ័ពសុវណ្ណភូមិ
 12. ចលនារំដោះពលរដ្ឋខ្មែរ
 13. ចលនាកូនខ្មែរស្នេហាជាតិ
 14. ចលនារណិស្សរំដោះជាតិខ្មែរ (ដឹកនាំដោយ សម សេរី (​ហៅ អា​យៀប​, ហៅ សុខ ស៊ុយ ហៅ សំ​ភិន ហៅ ស ធម្មរ​ង្ស៊ី ហៅ សា​ភិន ហៅ ស មនី​រ័ត្ន​) )
 15. អង្គការមាតាចលនាធម្មជាតិ
 16.  ចលនាខ្មែរសេរី..

BREAKING NEWS: មេខ្លោងរបស់ក្រុមជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ ដែលចង់ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវចាប់ខ្លួននៅខេត្តព្រះវិហារ
(ភ្នំពេញ)៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ខៀវ សុភ័គ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News នៅយប់ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះថា មេខ្លោងរបស់ក្រុមជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ទាំង៨នាក់ ដែលប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ បង្កអសន្ដិសុខ និងឈានចង់ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ របស់កម្ពុជានោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ នៅរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែតុលានេះនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារ។

អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា បុរសជនសង្ស័យជាមេខ្លោងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះមានឈ្មោះ ប្តិន្តិ៍ ថងឌី (BDIN THORNGDI) ហៅ ដួង ហៅ ក្រូច ភេទប្រុស អាយុ៤៤ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តព្រះវិហារ ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួន ក្នុងពេលបើកប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួន ជនសង្ស័យខាងលើនេះដែលរួមមានអាវុធ២ដើម (ខ្លី០១ដើម វែង០១ដើម) គ្រឿងផ្ទុះ និងសារធាតុផ្សំគ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួន។

បើតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ខៀវ សុភ័គ ជនសង្ស័យ និងវត្ថុតាងកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនពីខេត្តព្រះវិហារ មកកាន់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី។

ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាព នៃការបង្ក្រាបបទល្មើសបានទាន់ពេលវេលានេះ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និង ជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត បានផ្តល់ថវិកា៥ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កងកម្លាំងនគរបាល ដើម្បីលើកទឹកចិត្តចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមប្រដាប់អាវុធអាណាធិបតេយ្យ នាពេលថ្មីៗនេះ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ជនប្រដាប់អាវុធដែលពាក់ព័ន្ធការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានបំណងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ បង្កអសន្ដិសុខ និងឈានចង់ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលរួមសហការគ្នា បើកប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ហើយឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជាបន្ដបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ហើយត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ កាលពីម្សិលមិញផងដែរ។

ចំណាត់ការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ នៃប្រតិបត្តិការតាមចាប់ក្រុមជួញដូរអាវុធទាំង៨នាក់ និងដកហូតអាវុធជិត៣០ដើម បានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាង កម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្ម និងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ជាមួយកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ កម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពត កម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ កម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះវិហារ និងកម្លាំងនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្ដិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងក្រោមការសម្របសម្រួលនីតិវិធីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារាជធានី-ខេត្តទាំង៣។

ថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ លោក តាំង ស៊ុនឡាយ ប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា ជនសង្ស័យទាំង៨នាក់ ត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ ពន្ធនាគារកាលពីម្សិលមិញ ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់។

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនសង្ស័យទាំង៨នាក់នេះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍ថា បានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងចុះបង្ក្រាបនៅសង្កាត់ពន្សាំង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ របស់កម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងភេរវកម្ម និងឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន សហការជាមួយប៉ុស្ដិ៍នគរបាល ដោយមានការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយចំនួន និងអាវុធប្រភេទ AK ស្វាយបត់ ចំនួន២៥ដើម។

Posted on 02 October 2018 | 12:04 ចោទប្រកាន់​ក្រុម​ជួញដូរ ​អាវុធ​ប្រឆាំង​រាជរដ្ឋាភិបាល ៨នាក់​ចំនួន ​៣បទល្មើស ភ្នំពេញ​៖ អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រេច​ចោទប្រកាន់​ ជនសង្ស័យ​ ៨នាក់ (ស្ត្រី​ម្នាក់)​ ចំនួន​៣បទល្មើស​ ពាក់ព័ន្ធ​ការ​ជួញដូរ​អាវុធ​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្រប​ច្បាប់​ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ។ 

លោក​លី​ សុផាណា​ អ្នកនាំពាក្យ​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បញ្ជាក់​តាម​បណ្ដាញ​ Telegram នៅ​ថ្ងៃទី​២​ ខែ​តុលា​ នេះ​ ថា​ អយ្យការបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅ ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី។

លោក​លី​ សុផាណា​ បន្ត​ថា​ ជនសង្ស័យ​ទាំង​៨នាក់​ ត្រូវ​បាន​ចោទប្រកាន់​ពី​បទ​រៀបចំ ចាត់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធ  សន្និធិអាវុធនិងរឿង ផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាត​ បទចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធ បទ​ផលិត​ ឬ​ ធ្វើ​ចរាចរ​អាវុធ​គ្រឿង​ផ្ទុះ​ និង​ គ្រាប់​​រំសេវ​គ្រប់​ប្រភេទ​ តាមមាត្រា៤៨៥ មាត្រា៤៨៦ និ​ង​ មាត្រា៤៨៨ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា​ ជនសង្ស័យទាំង៨នាក់ ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពត និងខេត្តពោធិ៍សាត់ កាលពីចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងមកនេះ​ ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូន ទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

ជនសង្ស័យចំនួន៨នាក់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរអាវុធ ខុសច្បាប់ប្រឆាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោត។ ចំណែក​មេ​ខ្លោង ​និងបក្ខពួកមួយចំនួនទៀតសមត្ថកិច្ចកំពុងតែ ស្វែងរកចាប់ខ្លួន ដើម្បីយកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់។

អាវុធដែលដកហូត គឺអាកាស្វាយបត់ចំនួន ២៨ដើម ត្រូវបានដកហូត ដោយជនសង្ស័យកប់លាក់ទុកនៅក្នុងដី ស្ថិតនៅសង្កាត់ពន្សាំង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៥ដើម (អាកាស្វាយបត់)​ ។ 

នៅភូមិតេជោក្បាលដំរី ឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត រកឃើញកាំភ្លើងចំនួនពីរដើម អាកាមួយដើម និងអឹមសីមួយដើម​ និងនៅភូមិបឹងស្មុគ ឃុំស្វាយស ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រកឃើញកាំភ្លើងចំនួនមួយដើម ម៉ាកសេកាសេ។ ក្រៅពីកាំភ្លើងមាន បង់ចំនួនពីរ គ្រាប់អាកាចំនួន១៧គ្រាប់ និង M16 ចំនួន២០គ្រាប់។តាមចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យ បានសារភាពថាក្រុមខ្លួនចង់ងើបបះបោរ ប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាល និងស្វះស្វែងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ៕ ដោយ៖ គិរី​

រដ្ឋមន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​ផ្តល់​ថវិកា​ប្រាំ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​លើក​ទឹក​ចិត្តដល់​សមត្ថកិច្ច​ដែល​បង្ក្រាប​ក្រុម​ប្រដាប់អាវុធ​ចង់​បះបោរ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាលOctober 2, 2018, 9:58 PM
ដោយៈ​មុនី​រ័ត្ន​/​ភ្នំពេញៈ ស​ម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​ជា​ប្រធាន​​​គណៈបញ្ជាការ​សន្តិសុខ​អចិន្ត្រៃយ៍​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​បានផ្តល់​ថវិកា​ប្រាំ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ដល់​កងក​ម្លាំ​ង​នគរបាល​ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត​ចំពោះ​ការបង្ក្រាប​ក្រុម​ប្រដាប់អាវុធ​អាណាធិបតេយ្យ​ប្រឆាំង​រា​ដ្ឋា​ភិ​បាល នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ ។​

កងកម្លាំង​នគរបាលជាតិ​បាន​ស្រាវជ្រាវ និង ធ្វើការ​ចាប់ខ្លួន សកម្មជន និង មេក្លោង ចលនា​ប្រដាប់អាវុធ​ខុសច្បាប់​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ចំនួន​ប្រាំបួន​នាក់​ដោយ​រឹបអូស​អាវុធ​វែង​៣០​ដើម អាវុធខ្លី​មួយ​ដើម និង ឧបករណ៍ សម្ភារៈ​ផ្សំ​គ្រឿងផ្ទុះ​មួយចំនួនទៀត ។ លទ្ធផល​នេះ​គឺ បានធ្វើ​ឡើង​ក្រោម​កិច្ចសហការ​រវាង កម្លាំង​នគរបាល​នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន​នៃ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរ​បាល​ជាតិ​ជាមួយ​កម្លាំង​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នគរបាល​ខេត្តកំពត​និង​នគរបាល​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ក្រោម​ការបញ្ជា​ផ្ទាល់​ពី​នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ សន្ដិ​បណ្ឌិត​នេ​ត​សាវឿន​អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ​និង​ក្រោម​ការសម្របសម្រួល​នីតិវិធី​របស់​ព្រះរាជ​អា​ព្រះរាជអាជ្ញា​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​៣​។
​នេះ​គឺជា​ក្រុម​ប្រដាប់អាវុធ​អានាធិបតេយ្យ​ដែលមាន​គម្រោង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រឆាំងនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​កាលពី​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ។​

សូម​រំលឹកថា ក្នុងនាម​គណៈបញ្ជាការ​សន្តិសុខ​អចិន្ត្រៃយ៍​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​សម្តេច​ក្រឡា​ហោម ស ខេង តែងតែ​លើកទឹកចិត្ត និង ថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះ​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និង​សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ ដែល​បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុងការ​ថែរក្សា​ការពារ​សន្តិសុខ និង​សណ្តាប់ធ្នាប់​សារ​ធារ​ណៈ​បាន​យ៉ាង​ល្អប្រសើរ នៅក្នុង​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨ ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព គ្មាន​អំពើហិង្សា ។ ជាមួយគ្នានេះ​សម្តេច​ក្រឡាហោម ធ្លាប់បាន​បញ្ជាក់​អះអាង​ដែរ​ថា ការសម្រេចបាន​នូវ​ជោគជ័យ​ក្នុង​ភារកិច្ច​ដ៏​ថ្លៃថ្លា​នេះ ក៏​មិនអាច​កាត់ផ្តាច់​បាន​ពី​ការចូលរួម​ចំណែក​យ៉ាង សំខាន់​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់រូប និង​គ្រប់​គណបក្សនយោបាយ ដែល​បានបង្ហាញ​ពី​ភាពចាស់ទុំ​ខាង​នយោបាយ និង​ភាពសុខដុមរមនា​ក្នុងសង្គម ព្រមទាំង កិត្យានុភាព​ជាតិខ្មែរ​ទាំ​ង​មូល ទៅដល់​សកល​លោក បានឃើញ​ច្បាស់​នូវ​សមិទ្ធផល និង​ផ្លែផ្កា​នៃ​ការអនុវត្តន៍​យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន​នូវ​គោលការណ៍​លទ្ធិប្រជា​ធិបតេយ្យ​សេរី ពហុបក្ស​នៅ​កម្ពុជា ៕សរន

ប៉ូលិស​ចាប់ខ្លួន​មេក្លោង​ជួញដូរ​អាវុធ​ក្នុង​បំណង​បះបោរ​ប្រឆាំងនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ខេត្តជាយដែន 
October 2, 2018, 10:31 PM ដោយៈ​មុនី​រ័ត្ន​/​ភ្នំពេញៈ​ប៉ូលិស​បាន​ចាប់ខ្លួន​មេក្លោង​ជួញដូរ​អាវុធ​ក្នុង​បំណង​បះបោរ​ប្រឆាំងនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​២ ខែតុលា​២០១៨ នេះ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​។​មេក្លោង ដែល ចាប់ខ្លួន​ឈ្មោះ ប្តិ​ន្តិ៍ ថង​ឌី ហៅ រស់​សាម៉ុន​ហៅ​ក្រូច​។​នេះ​បើតាម​ការបញ្ជាក់​របស់ នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ ខៀវ សុភ័គ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​។​​នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ ខៀវ សុភ័គ បានបញ្ជាក់​ប្រាប់​រស្មី​កម្ពុជា​ថា នៅ​រសៀល ថ្ងៃទី​២ ខែតុលា កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​របស់​អគ្គស្ន​ង​ការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​បានធ្វើការ​ចាប់ខ្លួន​មេក្លោង​ក្រុម​ប្រដាប់ អាវុធ​អនាធិបតេយ្យ ឈ្មោះ ប្តិ​ន្តិ៍ ថង​ឌី ហៅ ដួង ហៅ ក្រូច ភេទ​ប្រុស អាយុ​៤៤​ឆ្នាំ នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្តព្រះវិហារ​។​​វត្ថុតាង​រឹបអូស​បាន រួម​មានៈ​
-​អាវុធ​២​ដើម​(​ខ្លី​០១​ដើម វែង​០១​ដើម​)
-​គ្រឿងផ្ទុះ និង​សារធាតុ​ផ្សំ​គ្រឿងផ្ទុះ​មួយចំនួន​។ ជនសង្ស័យ និង​វត្ថុតាង កំពុង​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​មកកាន់​អគ្គស្នង​ការដ្ឋាន​នគរ​បាល​ជាតិ រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចាត់ការ​តាម​នីតិវិធី​។​ ​បើតាម​ឯកសារ​របស់​អគ្គស្នងកា​រ​នគរបាលជាតិ​នាពេល​កន្លងមក​បានបង្ហាញ​ថា ឈ្មោះ រស់ សាម៉ុន ហៅ​ក្រូច គឺជា​សមាជិក​របស់​ច​ល​នា​ក្បាល​ខ្លា ដែលមាន សោម ឯក ជា​មេដឹកនាំ​។ ចលនា​ក្បាល​ខ្លា បាន​កសាង​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​នៅក្នុង​ព្រៃ​ដើម្បី​ប្រឆាំង​និង​រដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែ​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប និង​ចាប់ខ្លួន​ឈ្មោះ សោម ឯក ដែលជា​មេក្លោង​ដាក់ពន្ធនាគារ​។ ចលនា​ក្បាល​ខ្លា របស់លោក​សោម ឯក បាន​ចង​សម្ព័ន្ធ​ភាព​ជាមួយ​ចលនា​រណសិរ្ស​រំដោះជាតិ របស់លោក​សម សេរី​។​

​គួររំលឹកថា​មនុស្ស​ចំនួន​ប្រាំ​បីនាក់​ដែល​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ថ្មីៗ​នេះ តុលាការ​បានសម្រេច​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​រៀបចំ​ចាត់តាំង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ សន្និធិ​អាវុធ និង​គ្រឿងផ្ទុះ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាតិ និង​ពីបទ​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ តាម​មាត្រា​៤៨៥ មាត្រា ៤៨៦ និង​មាត្រា​៤៨៨ នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និង​ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨​។​
​មនុស្ស​ទាំង​ប្រាំ​បីនាក់​មានៈ ១.​ឈ្មោះ សៀង វណ្ណ​ឌឿ​ន​, ២.​ឈ្មោះ វ៉ន ឡេង​, ៣.​ឈ្មោះ វ៉ន សាវ​ណ្ណ ,៤.​ឈ្មោះ ថន សា​ម៉េ​ត​, ៥.​ឈ្មោះ ហេង ហៃ (​ស្រី​), ៦.​ឈ្មោះ ណុប វ៉ុ​ន ៧.​ឈ្មោះ សាន សៅ​រី និង​៨.​ឈ្មោះ ប៉ែន ប៊ុនធឿន។ពួកគេស្ថិតក្នុងបក្ខពួកជាមួយមេក្លោងដែលទើបចាប់ខ្លួនបានខាងលើ​៕​សរន​

រឿង​ជួញដូរ​អាវុធ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាលៈ ប៉ូលិស​កំណត់​មុខសញ្ញា​មេក្លោង​ពីរ​នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ចលនា រណសិរ្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ October 2, 2018, 9:37 PM
ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន​/​ភ្នំពេញៈ​ប៉ូលិស​បានកំណត់​មុខសញ្ញា​មេក្លោង​ចំនួន​ពីរ​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ជួញដូរ​អាវុធ​ក្នុង​បំណង​បះបោរ​ប្រឆាំងនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ស្របច្បាប់​ដែល​កើតចេញពី​ការបោះឆ្នោត​។ ក្នុងចំណោម​មេក្លោង​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ គឺមាន​ម្នាក់​ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា ជា​សមាជិក​ចលនា​រណ​សិរ្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែលមាន​លោក​សម សេរី ជា​ប្រធាន​។

​ចំណែក​មនុស្ស​ចំនួន​ប្រាំបី​នាក់​ដែល​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ថ្មីៗ​នេះ តុលាការ​បានសម្រេច​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​រៀបចំ​ចាត់តាំង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ សន្និធិ​អាវុធ និង​គ្រឿងផ្ទុះ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាតិ និង​ពីបទ​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ តាម​មាត្រា​៤៨៥ មាត្រា ៤៨៦ និង​មាត្រា​៤៨៨ នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និង​ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨​។​

​មនុស្ស​ទាំង​៨​ប្រាំបី​នាក់​មានៈ ១.​ឈ្មោះ សៀង វណ្ណ​ឌឿ​ន​, ២.​ឈ្មោះ វ៉ន ឡេង​, ៣.​ឈ្មោះ វ៉ន សាវ​ណ្ណ ,៤.​ឈ្មោះ ថន សា​ម៉េ​ត​, ៥.​ឈ្មោះ ហេង ហៃ (​ស្រី​), ៦.​ឈ្មោះ ណុប វ៉ុ​ន ៧.​ឈ្មោះ សាន សៅ​រី និង​៨.​ឈ្មោះ ប៉ែន ប៊ុនធឿន​។​

.​រូប​ក្នុង​រង្វង់ និង​សញ្ញា​ព្រួញៈ ឈ្មោះ រស់ សាម៉ុន ហៅ​ក្រូច មេក្លោង​ទិញ​អាវុធ ដែល​សមត្ថកិច្ច​ស្វែងរក​ចាប់ខ្លួន​
​ចំណែក​មេក្លោង​ជួញដូរ​អាវុធ​ក្នុង​បំណង​បះបោរ​ប្រឆាំងនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដែល​ប៉ូលិស​ស្វែងរក​ចាប់ខ្លួន​មាន ១. ឈ្មោះ រស់ សាម៉ុន ហៅ​ក្រូច និង​ទី​១. ឈ្មោះ ប៉េង សុខា ហៅ​ម៉ៅ​។
​បើតាម​ឯកសារ​របស់​អគ្គស្នងកា​រ​នគរបាលជាតិ​នាពេល​កន្លងមក​បានបង្ហាញ​ថា ឈ្មោះ រស់ សាម៉ុន ហៅ​ក្រូច គឺជា​សមាជិក​របស់​ច​ល​នា​ក្បាល​ខ្លា ដែលមាន​លោក​សោម ឯក ជា​មេដឹកនាំ​។ ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​បាន​កសាង​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​នៅក្នុង​ព្រៃ​ដើម្បី​ប្រឆាំង​និង​រដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែ​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប និង​ចាប់ខ្លួន​ឈ្មោះ សោម ឯក ដែលជា​មេក្លោង​ដាក់ពន្ធនាគារ​។ ចលនា​ក្បាល​ខ្លា របស់ សោម ឯក បាន​ចងសម្ព័ន្ធភាព​ជាមួយ​ចលនា​រណសិរ្ស​រំដោះជាតិ របស់លោក​សម សេរី​។​
​កាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១០ តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​កាត់ទោស​ឲ្យ​លោក សោម ឯក ជាប់ពន្ធនាគារ​រយៈពេល​២៨​ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធ​នៅក្នុង​អំពើ​ភេរវកម្ម បង្កៃ​គ្រឿងផ្ទុះ​ចំនួន ៣​គ្រាប់ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២ ខែមករា ឆ្នាំ​២០០៩ និង​បាន​កេណ្ឌ​ក្រុម​ភេរវជន និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២០០៥ និង​ឆ្នាំ​២០០៩​។ សមាជិក​របស់​ចលនា​នេះ ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់​នាពេល​កន្លងមក បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​បានធ្វើ​សកម្មភាព​បង្កចលាចល​ក្នុងសង្គម​។​

​បើតាម​របាយការណ៍រ​បស់​សមត្ថកិច្ច​បានបង្ហាញ​ថា ក្រុម​នេះ បានធ្វើ​សកម្មភាព​ទិញ​អាវុធ​និង​គ្រាប់ យកមក​លាក់ទុក ក្នុង​គោលបំណង​រៀបចំ​កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​អនាធិបតេយ្យ​ខុសច្បាប់ ដែលមាន​អង្គការ​ចាត់តាំង​ដើម​ម្បី​បះបោរ​ប្រឆាំង​រាជរដ្ឋាភិបាល បង្ក​អសន្តិសុខ ធ្វើ​ឲ្យ​មហន្តរាយ​ដល់​អាយុជីវិត​មនុស្ស និង​ប៉ះពាល់​ដល់​សន្តិសុខ​ជាតិ​។​

​តាម​ចម្លើយ​របស់​ជនសង្ស័យ​បាន​សារភាពថា ក្រុម​ខ្លួន​ចង់​ងើប​បះបោរ​ប្រឆាំង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ស្វះស្វែង​ប្រភព​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

​លោក​លី សុ​ផា​ណា អ្នកនាំពាក្យ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ប្រាប់​រស្មី​កម្ពុជា​ថា អយ្យការ​បានសម្រេច​ចោទប្រកាន់​មនុស្ស​ទាំង​ប្រាំ​បីនាក់ ពីបទ​រៀបចំ​ចាត់តាំង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ សន្និធិ​អាវុធ និង​គ្រឿងផ្ទុះ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាតិ និង​ពីបទ​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ តាម​មាត្រា​៤៨៥ មាត្រា ៤៨៦ និង​មាត្រា​៤៨៨ នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​។ ហើយ​សំណុំ​រឿងនេះ​បាន​បញ្ជូនទៅ​ចៅក្រម​ស៊ើបសួរ​ដើម្បី​ចាត់ការ​បន្ត​តាម​នីតិវិធី​។​

​មាត្រា​៤៨៥ : បទ​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​បី​ឆ្នាំ និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ពីរលាន​រៀល ទៅ​ប្រាំមួយ​លាន​រៀល​។ មាត្រា​៤៨៦ : បទ​រៀបចំ​ចាត់តាំង​ក្រុម​ជនប្រដាប់អាវុធ ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​ពី​ពីរ​ឆ្នាំ ទៅ​ប្រាំ​ឆ្នាំ និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ពី​បួន​លាន​រៀល​ទៅ​១០​លាន​រៀល​។ មាត្រា ៤៨៨ : បទ​ផលិត ឬ​ធ្វើ​ចរាចរណ៍​អាវុធគ​គ្រឿងផ្ទុះ និង​គ្រាប់​ផ្ទុះ​រំសេវ​គ្រប់​ប្រភេទ ការផលិត ការនាំ​ចូល ការនាំចេញ និង​សន្និធិ​អាវុធ​គ្រឿងផ្ទុះ និង​គ្រាប់រំសេវ​គ្រប់​ប្រភេទ ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​ពី​ប្រាំ​ឆ្នាំ ទៅ​១០​ឆ្នាំ​៕SRN

តាំង វីដា | Publication date 03 November 2014 | 10:25 ICT ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​មិន​ដក​ថយ​ការ​ចាប់​សមាជិក​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ៖ ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ បាន​អះអាង​ថា ខ្លួន​មាន​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់ និង​ភ័ស្តុតាង​គ្រប់​គ្រាន់ ក្នុង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​សមាជិក​ រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ ១០ នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ «រួម​គំនិត​ក្បត់» ហើយ​សមត្ថកិច្ច​បន្ត​ស្វែង​រក​ចាប់​ខ្លួន​សមាជិក​ក្រុម​នេះ​ជាច្រើន​បន្ថែម​ទៀត។

លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​អគ្គ​ស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ បាន​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​មួយ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​មតិ​រិះគន់​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ ចំពោះ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​អ្នក​ទាំង ១០ នាក់​នេះ ដែល​ថា មិន​មាន​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់​ច្បាស់​លាស់។

លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ បាន​ថ្លែង​ថា ការ​ចាប់​ខ្លួន​ជន​ជាប់​ចោទ​ទាំង ១០ នាក់ គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ប្រថុយ​ប្រថាន​នោះ​ទេ គឺ​មាន​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ច្បាស់​លាស់​និង​ភ័ស្តុតាង​បញ្ជាក់​ពី​សកម្មភាព​ខុស​ច្បាប់​របស់​ពួក​គេ។ ភ័ស្តុតាង​ដែល​សមត្ថកិច្ច​រឹប​អូស​បាន​រួម​មាន ទី១. ទង់​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ ៧៧០ ទង់ ទី២. មួក​ស្លឹក​បិទ​រូប​ទង់ ១០០ មួក ទី៣. ខិត្តប័ណ្ណ ៤៦១ សន្លឹក ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ញុះ​ញង់​បង្ក​ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល ទី៤. លិខិត​តែង​តាំង​សមាជិក​ចំនួន ៤ សន្លឹក ទី៥. ស៊ីឌី «ឫស​គល់ ៧ មករា» ២ បន្ទះ ទី៦. សៀវភៅ «ឫស​គល់ ៧​មករា» ចំនួន ៤៩ ក្បាល ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​វាយ​ប្រហារ​អតីត​ព្រះ​មហាក្សត្រ និង​រដ្ឋាភិបាល និង ទី៧. ផ្ទាំង​កៅស៊ូ​ធំ ២ សន្លឹក។

លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ បាន​លើក​ហេតុ​ផល​ពីរ ដែល​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​នេះ «ទី១ គឺ ចលនា​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ គឺជា​អង្គការ​ចាត់​តាំង​ខុស​ច្បាប់​មាន​ទិស​ដៅ​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល... ផ្អែក​លើ​សេចក្តី​ប្រកាស គឺ​មាន​ការ​សរសេរ​ញុះ​ញង់ ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល។ ទី២ រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ គឺ​ចេញ​មក​ពី​រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ ដែល​ជា​ក្រុម​ភេរវកម្ម»។ បើ​តាម​លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ ជន​ជាប់​ចោទ​ទាំង ១០ នាក់​នោះ​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​រួម​គំនិត​ក្បត់​តាម​មាត្រា ៤៥៣ នៃ​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា ដែល​អាច​នឹង​ត្រូវ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ពី ៥ ឆ្នាំ​ទៅ ១០ ឆ្នាំ​ប្រសិន​បើ​រក​ឃើញ​ថា មាន​ទោស។ អ្នក​ទាំង ១០ នាក់ ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន កាល​ពី​ថ្ងៃ ទី២២ និង ២៣ ខែ​តុលា ក្នុង​ទិវា​សន្ធិសញ្ញា ទីក្រុង​ប៉ារីស ២៣ តុលា។

បើ​តាម​លោក ណៃ វ៉ង់ដា អនុ​ប្រធាន​អង្កេត​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់ សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស អាដហុក សាច់​ញាតិ​ជន​ជាប់​ចោទ​ចំនួន ៦ គ្រួសារ បាន​មក​ពឹង​ពាក់​ជំនួយ​ផ្លូវ​ច្បាប់ ពី​អង្គការ​នេះ កាល​ពី​ដើម​សប្តាហ៍​មុន។ លោក ណៃ វ៉ង់ដា បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា តាម​ការ​សាក​សួរ​និង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​បឋម ៥ គ្រួសារ ក្នុង​ចំណោម ៦ គ្រួសារ មិន​មាន​សញ្ញាណ​ណា​មួយ​ថា ជា​សមាជិក​នៃ​ចលនា​នោះ​ឡើយ។ «ខ្ញុំ និង​ក្រុម​មេធាវី​របស់​អាដហុក នឹង​កោះ​ប្រជុំ​ថ្ងៃ ទី៧ ខែ​វិច្ឆិកា ខាង​មុខ​នេះ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ស៊ី​ជម្រៅ ទៅ​ដល់​ស្រុក​កំណើត​របស់​ពួក​គាត់»។

ក្នុង​ចំណោម​ជន​ជាប់​ចោទ​ទាំង ១០ នាក់ លោក ឈឹម ស្ម័គ្រ ធ្លាប់​បាន​អះអាង​ថា ខ្លួន​ជា​សមាជិក​ចលនា​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ។ កូន​ស្រី​របស់​លោក គឺ​អ្នក​ស្រី ឈឹម វិមេន បាន​បញ្ជាក់​ថា ឪពុក​របស់​នាង​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក​នៃ​ចលនា​នេះ ដែល​បង្កើត​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ ទី១២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ប៉ុន្តែ​ឪពុក​នាង មិន​មាន​សកម្មភាព​អ្វី​ច្រើន​នោះ​ទេ ក្រៅ​ពី​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ និង​យូរៗ​ម្តង​ឡើង​មក​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចូល​រួម​បាតុកម្ម ប្រឆាំង​នឹង​ស្ថានទូត​វៀតណាម។ អ្នក​ស្រី​ថា៖ «ខ្ញុំ​មាន​ការ​សោក​ស្តាយ​នេះ​ជា​រឿង​អយុត្តិធម៌​សម្រាប់​ខ្ញុំ និង​ឪពុក​ខ្ញុំ។ គាត់​អត់​មាន​ប្រើ​ប្រាស់​អាវុធ​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​អី​នោះ​ទេ។ ខ្ញុំ​ជឿ​ជាក់​ថា ចលនា​រណសិរ្ស​នេះ គឺ​មាន​គោល​នយោបាយ​ស្រប​តាម​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​ដែល​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​គ្រប់​រូប​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ»។

ចលនា​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ មាន​លោក សម សេរី ជា​មេ​ដឹក​នាំ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​រស់​នៅ ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក ត្រូវ​បាន​សាលា​ដំបូង​រាជធានី កាត់​ទោស​កំបាំង​មុខ​ដាក់​ពន្ធនាគារ ៩ ឆ្នាំ និង​បង្គាប់​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​តាម​ចាប់​ខ្លួន​ពី​បទ «រួម​គំនិត​ក្បត់» និង «ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់» ពី​ថ្ងៃ ទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤។

សមាជិក​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ម្នាក់សុំ​មិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​បាន​ប្រាប់​កាសែត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា លោក​មិន​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ ចំពោះ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​លោក​បារម្ភ​នោះ គឺ​ការ​បែក​បាក់​ស្មារតី​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​ប្រទេស​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ជាប់​ឆ្នោត​ទាំង​ពីរ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន៕

ដោយ សុខ សេរី 2010-10-14 មេ​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​ប្ដឹង​ទាស់​សាលក្រម​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ
មេ​ដឹក​នាំ​នៃ ​ចលនា​រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ ឬ​កងទ័ព​ខេមរជាតិ​រូប​សញ្ញា ក្បាលខ្លា គឺ​លោក សោម ឯក មិន​សុខ​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​របស់​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ កន្លង​មក ឲ្យ​លោក​ជាប់​គុក​រយៈ​ពេល​ជិត ៥០​ឆ្នាំ។មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​លោក សោម ឯក ដែល​រង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ភេរវកម្ម​ចំនួន ២​លើក​មិន​បាន​សម្រេច​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧ និង​ឆ្នាំ​២០០៩ កន្លង​ទៅ​នោះ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក​បាន​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ទៅ​តុលាការ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​រួច​ហើយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ថ្មីៗ​នេះ ដើម្បី​ប្ដឹង​ទាស់​នឹង​សាលក្រម​របស់​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​កូន​ក្ដី​របស់​លោក​ជាប់​គុក ១៨​ឆ្នាំ ដោយ​គ្មាន​ភស្តុតាង។

បច្ចុប្បន្ន​ជន​ជាប់​ចោទ​រូប​នេះ​កំពុង​តែ​ជាប់​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​គុក ប៉េហ្ស៊ី (PJ) របស់​ប៉ូលិស នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។

មេធាវី​របស់​លោក សោម ឯក គឺ​លោក អ៊ឹម សុជាតិ ដែល​បាន​ការពារ​សំណុំ​រឿង​ទី​១ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ប្រាប់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​តុលា​ថា លោក​និង​កូន​ក្ដី​របស់​លោក​មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន​ទេ​នូវ​សាលក្រម​របស់​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​កន្លង​មក​នេះ។

លោក អ៊ឹម សុជាតិ បន្ថែម​ថា ៖ «ផ្ដន្ទា​ទោស​លើ​កូន​ក្ដី​របស់​ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​មាន​ភាព​យុត្តិធម៌​ដល់​កូន​ក្ដី​របស់​ខ្ញុំ។ ទើប​បាន​ទទួល​លេខ​សាលក្រម​ពី​ម្សិលមិញ (១៣ តុលា) ហើយ​ក៏​ដាក់​ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ម្សិលមិញ​តែម្ដង​ទៅ»។

មេធាវី​ម្នាក់​ទៀត​របស់​លោក សោម ឯក គឺ​លោក សំ សុគង់ ដែល​បាន​ការពារ​ក្ដី​សំណុំ​រឿង​ទី​២ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា ៖ «លោក សោម ឯក មាន​រឿង​ពីរ ហើយ​គាត់​ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ទាំង​ពីរ ហើយ​អ្នក​ផ្សេងៗ​គាត់​មាន​រឿង​តែមួយ គាត់​ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ដែរ»។ 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​តុលា កន្លង​ទៅ​នេះ តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​លោក សោម ឯក ជាប់​គុក​រយៈពេល ២៨​ឆ្នាំ ក្រោម​បទ​ចោទ​ថា លោក​មាន​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​អំពើ​ភេរវកម្ម បង្កៃ​គ្រឿង​ផ្ទុះ​ចំនួន ៣​គ្រាប់ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ និង​បាន​កេណ្ឌ​ក្រុម​ភេរវជន និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២០០៥ និង​ឆ្នាំ​២០០៩។ សំណុំ​រឿង​នេះ​បាន​ការពារ​ក្តី​ដោយ​លោក សំ សុគង់។

ជន​ជាប់​ចោទ​ចំនួន ៣​នាក់​ទៀត មាន​លោក ពៅ វណ្ណរ៉ា លោក ជា គឹមយ៉ា និង​លោក ទ្បឹក ប៊ុនញៀន ត្រូវ​បាន​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​គុក​ម្នាក់ៗ ២០​ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ​តុលាការ​នេះ​បាន​លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់ និង​ដោះ​លែង​លោក ភី សាវឹង ឲ្យ​មាន​សេរីភាព ដោយសារ​តែ​គ្មាន​ភស្តុតាង។

ជន​ជាប់​ចោទ​លោក សោម ឯក ដដែល បាន​រង​ការ​កាត់​ទោស​ដោយ​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ក្នុង​មួយ​ករណី​ផ្សេង​ទៀត កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​កញ្ញា ឲ្យ​ជាប់​គុក ១៨​ឆ្នាំ ក្រោម​បទ​ចោទ​ថា លោក​ជា​មេខ្លោង​នៃ​ចលនា​រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ ឬ​កងទ័ព​ខេមរជាតិ រូប​សញ្ញា ក្បាល​ខ្លា ដែល​បាន​បង្កៃ​គ្រឿង​ផ្ទុះ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧ ដើម្បី​បំផ្លាញ​ស្តូប​មិត្តភាព​កម្ពុជា-​វៀតណាម នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​សម្រេច។ សំណុំ​រឿង​នេះ​បាន​ការពារ​ក្តី​ដោយ​លោក អ៊ឹម សុជាតិ។ 

សរុប​មក​ទោស​ចំនួន ២​ករណី​ខាង​លើ​នេះ គឺ​លោក សោម ឯក ត្រូវ​ជាប់​គុក​ចំនួន ៤៦​ឆ្នាំ។ 

ជន​ជាប់​ចោទ លោក សោម ឯក កន្លង​មក​បាន​ប្រាប់​អ្នក​សែត​ក្រោយ​ពី​ការ​កាត់​ទោស​នោះ​ថា ពួក​លោក​ មិន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ភេរវកម្ម​ដូច​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នោះ​ទេ គឺ​ជា​រឿង​ទម្លាក់​កំហុស និង​ចោទ​ប្រកាន់​ខុស​ការ​ពិត ដោយសារ​អាជ្ញាធរ​នគរបាល​កម្ពុជា និង​តុលាការ៕

ប៊ុត រស្មីគង្គា | Publication date 15 November 2012 | 16:07 ICT ករណី​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​នៅ​ជាប់​ទោស​ដដែល 
ភ្នំពេញៈ សាលា​ឧទ្ធរណ៍​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​បាន​តម្កល់​សេចក្តី​សម្រេច​ឆ្នាំ ២០១០ របស់​សាលា​ដំបូង​រាជធានី ដែល​បាន​ដាក់​ទោស​សមាជិក​នៃ«​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា»​ឬ«​រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ​ ខ្មែរ» ៤នាក់ ដាក់​ពន្ធនាគារ​ពី​២០​ទៅ​២៨​ឆ្នាំ​ម្នាក់ៗ ក្រោម​ការ​ចោទ​ពីបទ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ភេរវកម្ម ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៩​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

លោក ឃុន លាងម៉េង ប្រធាន​ចៅ​ក្រម​ប្រឹក្សា​នៃ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ បាន​ថ្លែង​ថា សោម ឯក មេ​ដឹក​នាំ​«ចលនា​ក្បាល​ខ្លា» ឬ «​រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ» ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់​ដោយ​តុលាការ​ពី​បទ​ដឹក​ជញ្ជូន មក​រក្សា​ទុក បញ្ជូន​ចេញ ​និង​បំផ្ទុះ​គ្រឿង​ផ្ទុះ​នៅ​កន្លែង​សាធារណៈ​និង​ជ្រើស​រើស​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​បង្កើត​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា ​រីឯ​សមាជិក​បី​នាក់​ទៀត​មាន​ឈ្មោះ ឡឹក ប៊ុនញ្ញាណ ពៅ វណ្ណារ៉ា និង​ ជា​ គឹមយ៉ាន ត្រូវ​ចោទ​ពី​បទ​សម​គំនិត ជាមួយ​សោម ឯក។

លោក​បញ្ជាក់​ថា ពួក​គេ​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដាក់​គ្រឿង​ផ្ទុះ​នៅ​ក្រៅ​ក្រសួង​ការពារជាតិ និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៣ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

លោក​បន្ថែម​ថា សោម ឯក ត្រូវ​សាលា​ដំបូង​ភ្នំពេញ​កាត់​ទោស​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០ ដាក់​ពន្ធនាគារ​២៨​ឆ្នាំ ហើយ ឡឹក ប៊ុនញ្ញាណ ពៅ វណ្ណារ៉ា និង​ ជា​ គឹមយ៉ាន ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ម្នាក់​ៗ ចំនួន ២០​ឆ្នាំ ។

លោក​ប្រកាស​សាល​ដីកា​ថា៖ «ផ្អែក​តាម​សវនាការ និង​ភស្តុតាង​ជាក់​ស្តែង សាលា​ឧទ្ធរណ៍​យល់​ថា ​សេចក្តី​សម្រេច ឆ្នាំ​២០១០ របស់​សាលា​ដំបូង​រាជធានី ចំពោះ​ចុង​ចោទ​ទាំង​បួន​នាក់ គឺ​ត្រឹមត្រូវ និង​ធ្វើ​ទៅ​តាម​ច្បាប់។ ហេតុ​នេះ សាលា​ឧទ្ធរណ៍​សម្រេច​តម្កល់​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​សាលា​ដំបូង​នេះ និង​ឲ្យ​បន្ត​ឃុំ​ខ្លួន​ពួក​គេ​»។

លោក​បន្ថែម​ថា៖ «ពួក​គេ​អាច​ប្តឹង​សារ​ទុក្ខ​ទៅ​តុលាការ​កំពូល​បាន​ទៅ​តាម​ច្បាប់ បើ​ពួក​គេ​មិន​ទទួល​យក​សាលដីកា​នេះ»។

ក្រោយ ការ​ប្រកាស​សាល​ដីកា​កាល​ពី​ម្សិលមិញ ​ជន​សង្ស័យ​ទាំង​បួន​ស្រែក​ឡើង​ថា៖ «​អយុត្តិ​ធម៌​ណាស់​»​ហើយ​ថា ពួក​គេ​មិន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ឬ​បទ​ល្មើស​ដូច​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នោះ​ទេ ។

ឡឹក ប៊ុនញ្ញាណ ថ្លែង​ថា គាត់​គឺជា​ជន​រងគ្រោះ​នៃ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​នេះ​។ គាត់​មិន​មែន​ជា​សមាជិក ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​ឬ​រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ និង​​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាមួយ​ការ​បំផ្ទុះ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ​ក្នុង​អំឡុង ឆ្នាំ​២០០៩​ នោះ​ទេ។

គាត់​លើក​ថា​៖ «​ខ្ញុំ​ជា​ជន​ស្លូត​ត្រង់​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់ និង​កាត់​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​២០​ឆ្នាំ តើ​យុត្តិធម៌​នៅ​ឯណា?​ ខ្ញុំ​នឹង​សូម​ឲ្យ​សម្លាប់​ខ្ញុំ ​ឬ​សម្លាប់​សមាជិក​គ្រួសារ​ខ្ញុំ បើ​ខ្ញុំ​ពិត​ជា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ដូច​ចោទ​ប្រកាន់»។

សោម ឯក បាន​ថ្លែង​ថា សេចក្តី​សម្រេច​របស់​តុលាការ​គឺ​អយុត្តិធម៌​ណាស់ ហើយ​គាត់​មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន​ទេ។

គាត់​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ក្នុង​កិច្ច​សម្ភាស​ផ្ទាល់​ថា៖ «ខ្ញុំ​បាន​ប្រាប់​តុលាការ​ពី​មុន​ថា ខ្ញុំ​មិន​បាន​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ការ​ដាក់​បង្កប់​គ្រឿង​ផ្ទុះ​នៅ​ក្រៅ ក្រសួង​ការពារជាតិ​និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៣​នោះ​ទេ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​បាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភេរវករ ឬ​ជ្រើសរើស​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ឲ្យ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ដូច ការ​ចោទ​នោះ​ដែរ​»។

លោក​ថា៖«ខ្ញុំ​ត្រូវ​នគរបាល​បង្ខំ​ឲ្យ​សារ​ភាព អំពី​សកម្មភាព​និង​និយាយ​តាម​ចម្លើយ​របស់​នគរបាល​ដែល​គេ​ប្រាប់​ឲ្យ និយាយ។ ដោយ​សារ​ពេល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន នគរបាល​បាន​ចាប់​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ​ដែល​មាន​ផ្ទៃពោះ​៦​ខែ ដើម្បី​គំរាម​ខ្ញុំ​។ ពួក​គេ​បាន​គំរាម​ចាប់​ខ្លួន និង​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ទាំង​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​ប្រសិន បើ​ខ្ញុំ​មិន​ឆ្លើយ ដូច​ចម្លើយ​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​»។  គាត់​គិត​ថា ដើម្បី​ស្វែង​រក​ការ​ពិត និង​យុត្តិធម៌ គាត់​នឹង​បន្ត​ប្តឹង​សារទុក្ខ​ទៅ​តុលាការ​កំពូល​ទៀត។

តាម​ឯកសារ តុលាការ​ សោម ឯក ​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត ក្នុង​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​កាល​ពី​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដាក់​គ្រឿង​ផ្ទុះ​នៅ​ក្រៅ​ក្រសួង​ការពារជាតិ និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៣ និង​មេ​គំនិត​នៅ​ពី​ក្រោយ​ផែនការ​ដាក់​គ្រាប់​បែក​នៅ​ស្តូប​មិត្ត ភាព​កម្ពុជា‑វៀតណាម នៅ​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០០៧៕ PS

អតីត​មេ​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​ត្រូវ​ឧទ្ធរណ៍​តម្កល់​សាល​ក្រម
ប៊ុត រស្មីគង្គា | Publication date 05 October 2012 | 16:04 ICT
ភ្នំពេញៈ សាលា​ឧទ្ធរណ៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ម្សិល​មិញ បាន​តម្កល់​សេចក្តី​សម្រេច​ឆ្នាំ​២០១០​របស់​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ អំពី​ការ​កាត់​ទោស​លោក សោម ឯក មេដឹក​នាំ​ម្នាក់​នៃ​ក្រុម​ភេរវកម្ម​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា «ចលនា​ក្បាល​ខ្លា» និង​ «រណសិរ្ស​រួបរួម​ជាតិ​ខ្មែរ» ដែល​បាន​កាត់​ទោស​គាត់​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ចំនួន​១៨​ឆ្នាំ ហើយ​ទោស​របស់​គាត់​នឹង​ត្រូវ​នៅ​សល់​១៦​ឆ្នាំ​៦ខែ​ទៀត ដោយ​កាត់​រយៈ​ពេល​ជាប់​ឃុំ​មុន​ការ​កាត់​ទោស​របស់​គាត់ ក្រោម​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​មេគំនិត​នៅ​ពី​ក្រោយ​ផែន​ការ​ដាក់​គ្រាប់​បែក នៅ​ស្តូប​មិត្ត​ភាព​កម្ពុជា​‑វៀត​ណាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧។

ចាយ ច័ន្ទតារាវណ្ណ ប្រធាន​ចៅក្រម​ជំនុំ​ជម្រះ​នៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ បាន​ថ្លែង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា សោម ឯក អាយុ​៤៧​ឆ្នាំ មេដឹកនាំ​ម្នាក់​នៃ​ក្រុម​ភេរវកម្ម​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា «ចលនា​ក្បាល​ខ្លា» និង​«រណសិរ្ស​រួប​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ» សាលក្រម​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​តម្កល់ គឺ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​១៨​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​ទោស​ចំនួន​១៨​ឆ្នាំ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បន្ថយ​មក​ត្រឹម​១៦​ឆ្នាំ​៦ ខែ​វិញ​ដោយ​កាត់​រយៈ​ពេល​ជាប់​ឃុំ​មុន​ការ​កាត់​ទោស​របស់​គាត់។

លោក ចាយ ច័ន្ទតារាវណ្ណ បាន​អាន​សាល​ដីកា​ថា៖ «សាលា​ឧទ្ធរណ៍​តម្កល់​សេចក្តី​សម្រេច​ផ្តន្ទា​ទោស​របស់​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​លើ សោម ឯក និង​បញ្ជា​ឲ្យ​បន្ត​ឃុំ​ខ្លួន​គាត់​នៅ​ពន្ធនាគារ»។

លោក បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា៖ «គាត់​មាន​សិទ្ធិ​ជំទាស់​នឹង​សេចក្តី​សម្រេច​នេះ និង​ប្តឹង​សារទុក្ខ​ទៅ​តុលាការ​កំពូល ប្រសិន​បើ​គាត់​មិន​ទទួល​យក​សាល​ដីកា​នេះ»។

លោក បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា សោម ឯក ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ដោយ​កង​រាជ​អាវុធ​ហត្ថ​នៅ​ក្រុង​ប៉ោយ​ប៉ែត ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​កាល​ពី​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដាក់​គ្រឿង​ផ្ទុះ​នៅ​ក្រៅ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៣ និង​មេគំនិត​ការ​ដាក់​គ្រាប់​បែក​នៅ​ស្តូប​មិត្ត​ភាព​កម្ពុជា​‑​វៀតណាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧។

លោក បន្ថែម​ថា ​សម្រាប់​ករណី​ទីមួយ​នៃ​ការ​ដាក់​គ្រឿង​ផ្ទុះ​នៅ​ក្រៅ​ក្រសួង​ការពារ ជាតិ និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៣ គាត់​ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ចំនួន​២៨​ឆ្នាំ ​ហើយ​សម្រាប់​ករណី​ទីពីរ​ពាក់​ព័ន្ធ​មេគំនិត​ការ​ដាក់​គ្រាប់​បែក​នៅ ស្តូប​មិត្ត​ភាព​កម្ពុជា‑​វៀត​ណាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧ គាត់​ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ចំនួន​១៨​ឆ្នាំ។

លោក សោម ឯក មិន​អាច​ទាក់​ទង​សុំ​ការ​ធ្វើ​អត្ថា​ធិប្បាយ​បាន​ទេ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ។ ប៉ុន្តែ​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​របស់​គាត់ លោក អ៊ុក វ៉ាន់​ដេត បាន​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ថា កូន​ក្តី​របស់​លោក​នឹង​ប្តឹង​ជំទាស់​នឹង​សាលដីកា​របស់​សាលា ឧទ្ធរណ៍ ហើយ​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្តឹង​សារទុក្ខ​ទៅ​តុលាការ​កំពូល​រួច​ហើយ​កាល​ពី ម្សិល​មិញ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រកាស​សាល​ដីកា​របស់​គាត់។ លោក​បន្ត​ថា៖ «កូន​ក្តី​របស់​ខ្ញុំ​មិន​ទទួល​សាល​ដីកា​នេះ​ទេ គាត់​បាន​ប្តឹង​សារទុក្ខ​ទៅ​តុលាការ​កំពូល​រួច​ហើយ»៕ PS

សវនាការ​បញ្ចប់​រឿង​ក្តី​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា
លោក​សំ ឯក ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ថា ជា​មេ​ដឹក​នាំ​ក្បាល​ខ្លា នៅ​​សា​លាដំបូង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។ រូបថត អ៊ុយ នូសិរីមុនី
សាលា​ដំបូង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​បាន​បញ្ចប់​សវនាការ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​កន្លង​ទៅ​លើ​រឿង​ក្តី​របស់​បុរស​៥ នាក់​ដែល​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​គ្រាប់​បែក​មិន​បាន​ សម្រេច​ទៅ​លើ​អគារ​ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៣​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។

បុរស​ទាំង​ ៥ នាក់​ ដែល​ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​រណសិរ្ស​បង្រួប​បង្រួម​ជាតិ​ខែ្មរ​ដែល​ប្រឆាំង និង​រដ្ឋាភិបាល​ ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​នោះ នឹង​ប្រឈម​ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រវាង​ពី​២០​ទៅ​៣០​ឆ្នាំ បើ​សិន​តុលាការ​រក​ឃើញ​កំហុស ខណៈ​ដែល​អ្នក​ទាំង​៥​នាក់​នេះ ត្រូវ​កាត់​ទោស​ក្រោម​ច្បាប់​ប្រឆាំង​អំពើ​ភេរវកម្ម ។

លោក​ចៅ​ក្រម​ ឌីន ស៊ីវុទ្ធី ​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សវនាការ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា ការ​បង្ហាញ​ភស្តុ​តាង​ក្នុង​រឿង​ក្តី​នេះ​​ បាន​បញ្ចប់​ហើយ បន្ទាប់​ពី​សាក្សី​ចំនួន​ពីរ​នាក់​បាន​មក​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ​រួច នៅ​ពេល​ដែល​មេធាវី​បាន​អញ្ជើញ​​មក​ធ្វើ​ជា​សាក្សី​ឲ្យ​ជន​ជាប់​ចោទ លឿក ប៊ុនហៀន​ដែល​ជា​អតីត​ទី​ប្រឹក្សា​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​មួយ​រូប ។

ចៅ​ក្រម​រូប​នេះ បាន​បញ្ជាក់​ថា៖ «យើង​មិន​ចាំបាច់​ស្តាប់​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​របស់​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​និង​ជន​ជាប់​ចោទ​ដទៃ​ទៀត​នោះ​ទេ ពីព្រោះ​យើង​បាន​ស្តាប់​រួច​ហើយ ហើយ យើង​គ្រាន់​តែ​ត្រូវ​ការ​សាក្សី​២​នាក់ របស់​ លឿក ប៊ុនហៀន មក​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ​ក្នុង​សវនាការ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ»។

លោក អ៊ុច សុផល មេធាវី​ការ​ពារ​លោក លឿក ប៊ុនហៀន ​បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ថា កូន​ក្តី​របស់​លោក​គួរ​តែ​ត្រូវ​ដោះ​លែង​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព ពីព្រោះ ភស្តុតាង​ប្រឆាំង​នឹង​រូប​គាត់​ផ្អែក​តែ​ទៅ​លើ​ផ្នែក​នៃ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ទៅ​លើ​ក្រុម​ភេរវ​ករ​របស់​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ប៉ុណ្ណោះ​ គ្មាន​ភស្តុតាង​អ្វី​ផ្សេង យក​មក​ដាក់​បន្ទុក​ចោទ​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង ចលនា​មួយ​នេះ​ឡើយ ។

លោក អ៊ុច សុផល បាន​និយាយ​ដែរ​ថា​៖ « ​កូន​ក្តី​របស់​ខ្ញុំ​ មិន​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​ដ៏​ល្ងង់​ខ្លៅ​របស់​ឈ្មោះ សំ ឯក នោះ​ទេ​ »​ ។

លោក អ៊ុច សុផល និយាយ​បន្ត​ថា៖​« កំណត់​ត្រា​ស៊ើប​អង្កេត​ជា​ភស្តុតាង​របស់​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​នោះ មិន​អាច​យក​ជា​ការ​ទេ ពីព្រោះ​កូន​ក្តី​ខ្ញុំ​ កំពុង​រាយ​ការណ៍​ឲ្យ​ទៅ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ពី​ការ​ស៊ើប​អង្កេត និង​ការ​​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​ខ្លួន ​អំពី​ចលនា​នេះ»។

លោក សែម អនុសនៈ​ សាក្សី​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សាក្សី​ទាំង​ពីរ ដែល​បាន​ចូល​ខ្លួន​ទៅ​ផ្តល់​ចម្លើយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នោះ បាន​និយាយ​ថា លោក​គ្រាន់​តែ​បាន​សរ​សេរ​កំណត់​ត្រា​នោះ តាម​ការ​បញ្ជា​របស់​លោក លឿក​ ប៊ុន​ហៀន ​ទេ ។

សាក្សី​រូប​នេះ​បាន​អះ​អាង​បន្ថែម​ទៀត​ថា លោក ប៊ុនហៀន​ បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ខ្លួន​ធ្វើ​កំណត់​ត្រា​ ដើម្បី​លោក​ប៊ុន​ហៀន ងាយ​ស្រួល​រាយ​ការណ៍​ប្រាប់​ ចៅហ្វាយ​នាយ​អំពី​ក្រុម​ភេរវ​កម្ម​។

ក៏​ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​សន្និ​ដ្ឋាន​​បិទ​សំណុំ​រឿង ក្តី​នេះ លោក ​ហ៊ីន ​ប៊ុនឆា ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​រង​អម​តុលាការ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចាត់​ទុក​ភស្តុតាង​ដែល​បង្ហាញ​ដោយ​លោក​មេធាវី អ៊ុច​ សុផល ថា «​ គ្មាន​ន័យ » ហើយ​លោក​បាន​អះ​អាង​ថា ខាង​តំណាង​អយ្យការ​មាន​ភស្តុ​តាង​គ្រប់​គ្រាន់​ ដែល​អាច​បង្ហាញ​ថា លោក លឿក ប៊ុនហៀន ​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​សកម្ម​ភាព​របស់​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​នេះ​ចាប់​តាំង​ពី ឆ្នាំ​២០០៥ រហូត​ដល់​ពេល​ចាប់​ខ្លួន​៕ ប្រែ​សម្រួល លីម គួង

តុលាការ​សាកសួរ​មេ​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​លើ​បទ​ចោទ​ថ្មី
Posted about 6 years ago | Comments Off on តុលាការ​សាកសួរ​មេ​ចលនា​ក្បាល​ខ្លា​លើ​បទ​ចោទ​ថ្មី
ភ្នំពេញៈ សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ បាន​សាក​សួរ​ទណ្ឌិត សោម ឯក ជន​ជាប់​ទោស​ជាមេ​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ភេរវករ​«ចលនា​ក្បាល​ខ្លា»​និង «រណសិរ្ស​បង្រួម​បង្រួម​ជាតិ​ខ្មែរ» ទៅ​លើ​បទ​ចោទ​មួយ​ថ្មី​ទៀត គឺ​បទ​សម​គំនិត​សម្លាប់​ពាណិជ្ជករ​ចិន​ម្នាក់​ដោយ​ចេតនា ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពី​ឆ្នាំ​២០០០។

Thursday, 28 March 2013
ប៊ុត រស្មីគង្គា


មន្ត្រី​ក្រឡា​បញ្ជី​នៅ​ សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដែល​សុំ​មិន​ឲ្យ​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក សោម ឯក ហៅ ជា គឹម ហឿន ​ឬ ហៅ ទី តូ ​អាយុ​៥១​ឆ្នាំ ជា​មេ​ក្រុម​ភេរវករ​ហៅ «ចលនា​ក្បាល​ខ្លា» និង «រណសិរ្ស​បង្រួប​បង្រួម​ជាតិ​ខ្មែរ»​ ត្រូវ​បាន​សាក​សួរ​ដោយ​លោក​ស្រី ចាំង ​ស៊ីណាត ចៅក្រម​ស៊ើប​សួរ​នៅ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ ពុធ​ទី​២៧​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៣​ លើ​បទ​ចោទ​ថ្មី​មួយ។

មន្ត្រីក្រឡា​បញ្ជីរូប​នេះ​បាន​ប្រាប់​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ថ្ងៃ​ពុធថា៖ ​«គាត់​ត្រូវ​តុលាការ​ចោទ​ប្រកាន់​មួយ​ករណី​ទៀត​ពីបទ​សមគំនិត​សម្លាប់ ពាណិជ្ជករ​ចិន​ដោយ​ចេតនា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០០។ គាត់​ត្រូវ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​សួរ​នៃ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​​ភ្នំពេញ​សាក​សួរ​ពី​ព្រឹក​មិញ»។

មន្ត្រីក្រឡា​បញ្ជី​រូប​នេះ​បន្ថែម​ថា៖ «បើ​សិន​គាត់​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​មាន​ពិរុទ្ធ​មែន​គាត់​នឹង​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង ការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​មួយ​ទៀត ត្រូវ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​យ៉ាង​តិច៥​ឆ្នាំ បន្ថែម​ពី​លើ​ទោស​របស់​គាត់​កាល​ពី​មុន»។

មន្ត្រី​ដដែល​នេះ​បាន​បញ្ជាក់ ​ដែរ​ថា លោក សោម ឯក ​ត្រូវ​បាន​បុរស​ចិន​ម្នាក់​ឈ្មោះ ​Fong Chi អាយុ​៤៤​ឆ្នាំ​ ចោទ​ប្រកាន់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​មាន​ផែន​ការ​សម្លាប់​គាត់​ដោយ​ចេតនា នៅ​ក្នុង​ខណ្ឌ​មាន​ជ័យ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០០។

ទោះ​យ៉ាង​ណា មន្ត្រី​ម្នាក់​នេះ​មិន​បាន​ប្រាប់​លម្អិត​ពី​សកម្មភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​លោក Fong Chi ទាក់ទិន​ករណី​នេះ​ទេ។

លោក​ស្រី​ ចាំង ស៊ីណាត ចៅក្រម​ស៊ើប​សួរ​ដែល​កាន់​សំណុំ​រឿង​នេះ​ មិន​អាច​ទាក់​ទង​សុំ​ការ​អធិប្បាយ​បាន​ទេ​ពី​ម្សិលមិញ។

លោក សោម​ ឯក ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ឯ​សាលា​ដំបូង​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​បាន​បដិសេធ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​រូប​គាត់ ហើយ​និយាយ​ថា ​គាត់​មិន​ដែល​ស្គាល់​ឬក៏​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អ្នក​ចោទ​ប្រកាន់​លោក​ទេ។ គាត់​ជា​ជន​រង​គ្រោះ​ក្នុង​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​ករណី​នេះ។

លោក សោម ឯក និយាយ​ប្រាប់​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា៖«​ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ពី​ករណី​មនុស្ស​ឃាត​នេះ​ទេ​ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​បាន​ពាក់​ព័ន្ធ​ ឬក៏​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ដូច​គេ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ដែរ។ ខ្ញុំ​គិត​ថា ករណី​នេះ​ជា​ការ​បំផ្លើស​ដែល​មាន​ការ​រៀប​ចំ​ទុក​ជា​មុន​ដោយ​មន្ត្រី​ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នុង​បំណង​ដាក់​ទោស​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​យូរ​ជាង​នេះ»។

គាត់​បាន​បន្ថែម​ថា ៖ «ខ្ញុំ​ជា​ជន​ស្លូត​ត្រង់​ នៅក្នុង​បទ​ចោទ​ថ្មី​នេះ​ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​ស្នើ​ឲ្យ​តុលាការ​ទម្លាក់​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​រូប​ខ្ញុំ»។ គាត់​ក៏​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​តុលាការ​រក​ការ​ពិត និង​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​រូប​គាត់​លើ​ករណី​នេះ​ផងដែរ។

តាម​ឯក​សារ​តុលាការ ​ដែល​ភ្នំពេញ​ ប៉ុស្តិ៍​ទទួល​បាន​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​ លោក សោម ឯក ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ដោយ​កង​រាជ​អាវុធ​ហត្ថ​​ក្រុង​ប៉ោយ​ប៉ែត​ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​ កាល​ពី​ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០០៩​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់នៅ​ក្រៅ​ក្រសួង​ការ​ពារ​ ជាតិ​ និង​​ជិត​ស្ថានីយទូរ​ទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ៣ ​និង​ជា​មេគំនិត​នៅ​ពី​ក្រោយ​ផែន​ការ​ដាក់​គ្រាប់​បែក​នៅ​ស្តូប​មិត្ត​ភាព​ កម្ពុជា​-វៀត​ណាម ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៧។

ចំពោះ ​ករណី​ដំបូង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​បំផ្ទុះ​នៅ​ក្រៅ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ និង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​លេខ៣ លោក សោម ឯក ត្រូវ​តុលាការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈ​ពេល​២៨​ឆ្នាំ ហើយ​ករណី​ទីពីរ​ទាក់​ទង​ជា​មេគំនិត​នៅ​ពី​ក្រោយ​ផែន​ការ​ដាក់​គ្រាប់​ បែក​នៅ​ស្តូប​មិត្តភាព ​កម្ពុជា​-វៀតណាម​មុខ​វត្ត​បទុមវតី នោះ​គាត់​ត្រូវ​តុលាការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈ​ពេល​១៨ ឆ្នាំ៕ PN

មេ​ខ្លោង​ចលនា​ភេរវកម្ម​ក្បាល​ខ្លា​ប្រឈម​នឹង​ជាប់​គុក​២​ឆ្នាំ​បន្ថែម​ទៀត​ករណី​លួច​រត់
លោក សោម ឯក ជិះ​ក្នុង​រថយន្ត​ពេល​មក​កាន់​តុលាការ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថៃ្ង​២០ ធ្នូ ២០០៩។ Photo: RFA


ទណ្ឌិត សោម ឯក ដែល​តុលាការ​ចោទ​ថា​ជា​មេខ្លោង​នៃ​ចលនា​ភេរវកម្ម​ក្បាល​ខ្លា ត្រូវ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៧ តុលា យក​មក​សាកសួរ​បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ខ្លួន​មក​វិញ។ លោក សោម ឯក បាន​លួច​រត់​ពី​ការ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៨ តុលា ខណៈ​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ-សូវៀត ឬ​ហៅ​ថា​មន្ទីរពេទ្យ​រុស្ស៊ី។

អគ្គនាយក​រង​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ លោក នុត សាវនា ប្រាប់​អាស៊ីសេរី ថា លោក សោម ឯក ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​ខ្លួន​បាន​មក​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ តុលា នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប។

លោក សោម ឯក នឹង​ប្រឈម​មុខ​ការ​ជាប់​ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​បន្ថែម​ទៀត​ប្រមាណ​ពីរ​ឆ្នាំ​បន្ថែម​ទៀត ករណី​លួច​រត់​គេច​ពី​ពន្ធនាគារ។ ទណ្ឌិត សោម ឯក ត្រូវ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១០ ផ្ដន្ទាទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ចំនួន ១៨​ឆ្នាំ ពី​បទ​បង្កៃ​គ្រឿង​ផ្ទុះ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​បំផ្លាញ​ស្តូប​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀតណាម។


លោក សោម ឯក ត្រូវ​គេ​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ពន្ធនាគារ​ប៉េស្ស៊ី (PJ)។ លោក​អាច​នឹង​ត្រូវ​គេ​ដាក់​នៅ​ពន្ធនាគារ​ថ្មី បន្ទាប់​ពី​ការ​សាកសួរ​ហើយ។

ទាក់ទង​ថា​តើ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ពន្ធនាគារ ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​បែប​ណា​ចំពោះ​ការ​លួច​គេច​ខ្លួន​នេះ? លោក នុត សាវនា បញ្ជាក់​ថា ក្រសួង​នឹង​ស៊ើប​អង្កេត​ពី​អ្នក​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ឲ្យ​មាន​ការ​រត់​គេច៖ «ករណី​នេះ​មាន​អង្គភាព​ច្រើន​ចុះ​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ ថា​តើ​ឧបទ្ទវហេតុ​នេះ​ជា​កំហុស​អ្នក​ណា? ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​មាន​ការ​ពាក់ព័ន្ធ។ មិន​មែន​តែ​អង្គភាព​ក្រោម​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ ក៏​ធ្វើ​រឿង​នេះ​ដែរ។ ចឹង​ដោយសារ​បញ្ហា​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​នៅ​ឡើយ ខ្ញុំ​មិន​អាច​បង្ហើប​បាន​ទេ​នៅ​ពេល​នេះ»។

លោក នុត សាវនា ថ្លែង​ថា នាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​នឹង​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​នៅ​ពន្ធនាគារ​បន្ថែម​ទៀត ការពារ​ករណី​លួច​រត់​កើត​មាន​បន្ត​ទៀត៕